IGS PROTECT SPRL
Een Verantwoordelijke Onderneming

IGS PROTECT positioneert zich als een verantwoordelijke onderneming ten opzichte van de gemeenschap en wil als zodanig de geldende regelgeving nauwgezet respecteren door haar klanten regelmatig bewust te maken van de regels die gelden voor deze sector.

IGS PROTECT SPRL
De Agent Als Sleutel Tot Succes

Ons bedrijf investeert in de bescherming en veiligheid van zijn medewerkers (investering in beschermende uitrusting, veiligheidslaarzen, EHBO-koffers, recycling en training, enz.) en streeft daarom naar een beter risicobeheer om het aantal ongevallen te beperken, om te voldoen aan de wetgeving en om betere prestaties te leveren.

IGS PROTECT SPRL
Een Efficiënt Beheer

We hebben een zeer efficiënt managementsysteem, zowel wat betreft klantmanagement als op operationeel niveau. Elk onderdeel van ons bedrijf wordt beheerst door duidelijke procedures, zodat elk lid van ons bedrijf weet wat te doen en effectief vooruitgang kan boeken in zijn of haar werk.

Onze Diensten

IGS PROTECT SPRL is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken geregistreerd als aanbieder van veiligheidsdiensten met de volgende activiteiten:

Bewaking van eigendom

Bewaking van eigendom

Toegangsbeheer en personencontrole

Toegangsbeheer en personencontrole

Winkelinspectie - Retail

Winkelinspectie - Retail

Bewaking door onze hondenbrigade

Bewaking door onze hondenbrigade

Bewakingsdiensten voor evenementen

Bewakingsdiensten voor evenementen

Openbare instellingen

Openbare instellingen

Veelgestelde Vragen

Het gebied van beveiliging en bewaking wordt beheerst door een reeks strikte wettelijke regels en vereisten. Elk beveiligingsbedrijf moet voldoen aan de eisen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (https://vigilis.ibz.be). Bekijk enkele veelgestelde vragen van onze klanten.
Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem contact met ons op via het formulier.

Wat is een beveiligingsbedrijf naar Belgisch recht ?

Elke door het Ministerie van Binnenlandse Zaken gemachtigde rechtspersoon of natuurlijke persoon die activiteiten uitoefent of aanbiedt bestaande in het permanent of occasioneel verlenen van veiligheidsdiensten aan derden, of die zich als zodanig kenbaar maakt (Art.2 van de wet van 2 oktober 2017).

Bewaking omvat allerlei vormen van bewaking en bescherming van eigendommen en personen. Het is onderverdeeld in dertien hoofdcategorieën:

 1. statische bewaking van roerende of onroerende goederen
 2. mobiele beveiliging van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm
 3. toezicht en/of bescherming, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, tijdens het vervoer van goederen;
  b) het vervoer, geheel of gedeeltelijk over de openbare weg, van door de Koning bepaald geld of goederen, andere dan geld, die wegens hun kostbaarheid of hun specifieke aard het voorwerp uitmaken van bedreigingen;
  c) beheer van een geldtelcentrum;
  d) het bevoorraden van geldautomaten, het monitoren tijdens werkzaamheden aan deze geldautomaten en onbeheerde werkzaamheden aan geldautomaten die buiten bezette kantoren zijn geplaatst, indien toegang tot bankbiljetten of zilvercassettes mogelijk is;
 1. het beheer van een alarmcentrale;
 2. de bescherming van personen;
 3. winkel inspectie;
 4. elke vorm van statische bewaking van eigendommen, bewaking en controle van het publiek om het veilige en goede verloop van evenementen te waarborgen, hierna te noemen “evenementenbewaking”;
 5. elke vorm van statische bewaking, controle en bewaking van het publiek op plaatsen behorende tot de uitje-omgeving, hierna te noemen “middelmatige uitje bewaking”;
 6. het doorzoeken van roerende of onroerende zaken met het oog op het zoeken naar spionagetoestellen, wapens, verdovende middelen, ontplofbare stoffen, stoffen waarmee ontplofbare stoffen kunnen worden gemaakt of andere gevaarlijke voorwerpen;
 7. het doen van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de direct waarneembare toestand van onroerende zaken in het publieke domein, in opdracht van het bevoegd gezag of de houder van een openbare concessie;
 8. ondersteuning van groepen mensen voor verkeersveiligheid;
 9. het bestellen van door de Koning bepaalde technische middelen die ter beschikking van derden worden gesteld om de veiligheid te verzekeren;
 10. het bewaken en controleren van personen in het kader van het handhaven van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, waarin niet is voorzien in 6°, 7° of 8°.

Deze bewaking kan in vier vormen worden georganiseerd: het beveiligingsbedrijf, de interne beveiligingsdienst, vrijwilligerswerk en medewerkers van concessiehouders. Dit alles is geregeld in de wet van 2 oktober 2017, ook wel de “wet op de particuliere en bijzondere veiligheid” of gewoon de “wet” genoemd. Er zijn andere vormen van bewaking buiten dit kader. Deze zijn geregeld in andere wetten. Dit is onder meer het geval bij gemeentewachten. Op deze vormen van bewaking zullen we hier niet uitweiden.

Source IBZ : https://vigilis.ibz.be/Pages/main.aspx?Culture=nl&pageid=bewaking/burger/watis/introductie

Waaruit bestaan statische bewakingsdiensten?

De kernactiviteit bestaat uit het bewaken van goederen of, om volledig te zijn, van “het toezicht op en de bescherming van roerende of onroerende goederen”. Hieronder wordt verstaan ​​statische bewaking, mobiele bewaking en reactie na alarmering.
De woorden “surveillance” en “bescherming” duiden bepaalde menselijke interventies aan die worden uitgevoerd om eigendommen te beschermen. Het ter beschikking stellen van een kluis tegen betaling vormt op zich dus geen beveiligingsactiviteit. Maar als er bijvoorbeeld personeel wordt ingezet voor de bewaking van deze kluis, is er in dit geval sprake van een beveiligingsactiviteit.

Reglement: artikel 1, §1, paragraaf 1, 1° van de wet.

Waaruit bestaat de zeggenschap over persoon volgens de wet?

De wet definieert de controle van personen als een dienst van “bewaking en controle van personen in het kader van het handhaven van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen”.

Deze activiteit onderscheidt zich van andere bewakingsactiviteiten doordat ze niet zozeer bestaat uit het bewaken en beschermen van eigendommen, maar veeleer uit het monitoren van het gedrag van mensen. Daarom omvat deze activiteit met name de organisatie van portierdiensten, evenementenbeveiliging en winkelinspecties. Ook allerlei toegangscontrole- en beveiligingsfuncties in bioscoopcomplexen of in winkelcentra, bewaking in attractieparken, het uitvoeren van zogenaamde beveiligingsactiviteiten bij concerten of die van stewards op feesten en bals behoren tot deze activiteit.

Behoudens enkele zeer specifieke uitzonderingen, mag deze activiteit niet worden uitgeoefend op de openbare weg of op openbare plaatsen. Zie openbare weg.

Regelgeving:
– Artikel 1, eerste lid, §1, 5° van de wet.
Omzendbrief van 19 november 1999 betreffende de inwerkingtreding van artikel 1, §1, 5° van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de particuliere en bijzondere veiligheid.

Bron IBZ: https://vigilis.ibz.be/Pages/main.aspx?Culture=nl&pageid=bewaking/burger/watis/persoonscontrole

Hoe is een beveiligingsbedrijf geautoriseerd?

Elk bedrijf of interne veiligheidsdienst die veiligheidsactiviteiten wil organiseren, moet eerst toestemming krijgen van de minister van Binnenlandse Zaken. Hetzelfde geldt voor het bedrijf dat, als het geen beveiligingsactiviteiten uitvoert, zich als zodanig kenbaar maakt.
De machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar en kan daarna worden verlengd voor perioden van dezelfde duur. De aanvrager moet aan een aantal toelatingsvoorwaarden voldoen. Autorisatie wordt verleend voor een of meer soorten beveiligingsactiviteiten en volgens een specifieke autorisatieprocedure.
Bij het verlenen van de machtiging kan de minister van Binnenlandse Zaken bepaalde activiteiten of het gebruik van bepaalde middelen en methoden uitsluiten. Zij kan de machtiging ook aan specifieke voorwaarden verbinden. De machtiging kan worden verleend onder een opschortende of ontbindende voorwaarde. In het eerste geval wordt de machtiging pas afgegeven nadat aan een bepaalde voorwaarde is voldaan; in het tweede geval wordt het automatisch opgelost als aan een bepaalde voorwaarde niet wordt voldaan.

kan op vier manieren worden beëindigd:
– omdat het bedrijf of de interne veiligheidsdienst waaraan of waaraan op ontbindende voorwaarde een vergunning is verleend, niet voldoet aan de opgelegde voorwaarde;
– omdat de autorisatie afloopt en het bedrijf geen verlenging aanvraagt ​​aan het einde van de geldigheidsduur van de autorisatie;
– doordat de vergunninghouder zelf de vrijwillige intrekking van zijn vergunning aanvraagt ​​bij de minister van Binnenlandse Zaken;
– omdat de minister van Binnenlandse Zaken de machtiging bij wijze van sanctie intrekt.

De machtiging heeft betrekking op het recht om bewakingsactiviteiten uit te voeren of zich als zodanig bekend te maken. De vergunning vervalt dus niet omdat een bedrijf ophoudt te bestaan.

In sommige gevallen kan een bedrijf tijdelijk gebruik maken van de machtiging van een ander bedrijf. Dit is een vennootschap die fuseert met een vergunninghoudende vennootschap, die een vergunninghoudende vennootschap overneemt of een gemachtigde vennootschap waarvan de rechtspersoonlijkheid wordt gewijzigd. In deze gevallen mag de nieuwe rechtspersoon de beveiligingsactiviteiten voortzetten van de vennootschap die aanvankelijk de vergunning verleende tijdens de periode die voorafgaat aan de kennisgeving van de beslissing op de vergunningaanvraag.

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbonnen, website en andere documenten, al dan niet in elektronische vorm, die door een bedrijf of een interne dienst worden uitgegeven, moeten de schenkingsmachtiging vermelden die door het bedrijf of de interne dienst is verstrekt.

Bron IBZ: https://vigilis.ibz.be/pages/abcdef.aspx?PageId=bewaking/burger/trefwoorden&Culture=nl&keyword=autorisation&searchkeyword=